Hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.
Barnehagedekningen i Drammen øker ett prosentpoeng hvert år i økonomiplanperioden.
-
-
-
-
Alle barn som fyller ett år i løpet av kalenderåret, skal tilbys barnehageplass innen utgangen av samme år.
-
-
-
-
Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år.
-
-
-
-
Barnehagens personale skal ha kompetanse til å oppfylle barnehagens samfunnsmandat.
-
-
-
-
Barnehagene skal dokumentere systematisk arbeid med språk, motorikk og sosial kompetanse tilpasset barnegruppa og enkeltbarns behov.
-
-
-
-
Alle barn skal bli trygge mennesker som får bruke sine evner.
Forebyggende mål: Barn gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid på forebyggende arenaer.
-
-
-
-
Mål for barn med spesielle behov: Barn som har behov for tjenester får hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester
-
-
-
-
Drammen skal bidra til å utvikle et robust bysamfunn der sårbarhet i forhold til uønskede hendelser er minst mulig.
Tjenestetilbudene innen alarmering, redning og forbygging er kostnadseffektive, med god responstid og tilgjengelighet.
-
-
-
-
Tjenestetilbudene er beredt til å forebygge og håndtere kriser.
-
-
-
-
Drammens fysiske byutvikling skal gi rom for økt mangfold, tetthet og bærekraftig vekst. Veksten skal bidra til bedre bymiljø, rikere opplevelsestilbud og økt kvalitet i omgivelsene.
Hovedandelen av veksten i boliger og arbeidsplasser skal skje i bybåndet.
-
-
-
-
Utviklingen av byrom og fellesarealer skal bidra til økt aktivitet gjennom god kvalitet og bedre tilgjengelighet.
-
-
-
-
Drammen skal ha et transportsystem som legger til rette for bedre bymiljø og reduksjon av klimagassutslipp.
-
-
-
-
Drammen sentrum styrker sin posisjon som regionens viktigste sted for handel og byopplevelser.
-
-
-
-
Kommunen skal ha en høy og jevn kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen.
-
-
-
-
Bydelene skal utvikles med godt og variert tilbud av boligområder og boligtyper.
-
-
-
-
Helse og omsorgstjenesten skal bidra til å styrke enkeltmenneskers evne til å mestre eget liv.
Innbyggerne tar ansvar for egen helse, mestrer sykdom og eget liv.
-
-
-
-
Innbyggerne har en trygg og helsefremmende bosituasjon.
-
-
-
-
Innbyggerne mottar en forutsigbar og helhetlig tjeneste.
-
-
-
-
Flere og bedre opplevelser og økt aktivitet.
Et variert kulturliv som gir bybrukerne gode opplevelser.
-
-
-
-
En økende andel av drammenserne er selv aktive i et pulserende kulturliv.
-
-
-
-
Drammen skal være en kommuneorganisasjon med tilpasnings- og endringsevne.
Drammen kommune gjennomfører sine anskaffelser effektivt og profesjonelt, slik at kostnader reduseres.
-
-
-
-
Anskaffelsesstrategien er implementert i konsernet.
-
-
-
-
Drammen kommune skal være en effektiv og moderne servicekommune.
-
-
-
-
Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er fysisk og digitalt tilgjengelig.
-
-
-
-
Geodatatjenester utføres for Sande og Svelvik i henhold til inngåtte samarbeidsavtaler.
-
-
-
-
Innbyggere og næringsliv får kart og geodatatjenester som til enhver tid er oppdatert.
-
-
-
-
Administrative arbeidsprosesser effektiviseres.
-
-
-
-
Kommunen skal legge til rette for et arbeidsintensivt og kunnskapsbasert næringsliv.
Utvikle Campus Drammen.
-
-
-
-
Tilrettelegge for at det bygges 100 nye studentboliger i løpet av fireårsperioden for å styrke studentmiljøet.
-
-
-
-
Drammen skal opprettholde egendekning av arbeidsplasser.
-
-
-
-
Iverksette ny strategi for omdømmeprosjektet.
-
-
-
-
Et bymiljø og en infrastruktur som er tilrettelagt for effektiv bruk og som etterspørres av befolkningen.
Tilrettelegge for et bærekraftig transportmønster for å redusere utslippene av klimagass.
-
-
-
-
Sentrumsområder skal være attraktive for bruk og aktivitet.
-
-
-
-
Idrettsanlegg, grøntområder og byens mark innbyr til økt bruk.
-
-
-
-
Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og framkommelighet i henhold til vedtatt standard.
-
-
-
-
Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.
Elevenes faglige resultater ligger stabilt på eller over landsgjennomsnittet
-
-
-
-
Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden
-
-
-
-
Mobbing flere ganger ukentlig er redusert
-
-
-
-
Skoleplasser bygges ut i takt med elevtallsveksten
-
-
-
-
Sosiale tjenester skal være et sikkerhetsnett for de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester.
Flere av kommunens innbyggere er i arbeid.
-
-
-
-
Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv.
-
-
-
-
God folkehelse. Rene vassdrag. Trygg by.
Nok vann.
-
-
-
-
Godt vann.
-
-
-
-
Sikker vannforsyning.
-
-
-
-
Tilfredsstillende badevannskvalitet.
-
-
-
-
Overholdelse av fylkesmannens krav i utslippstillatelsen.
-
-
-
-
Det er utviklet en overvannsstrategi for et lokalsamfunn mer robust mot klimaendringer.
-
-
-
-